Studenteninspraak Faculteit der Archeologie

" class="getfive" title="" alt="" />

De Faculteit der Archeologie kent verschillende raden en commissies die adviseren en beslissen over alle zaken die met de Faculteit te maken hebben.

Het onderwijs en de invulling daarvan is één van deze zaken. Er wordt op verschillende niveaus overlegd hoe het onderwijs geëvalueerd en vervolgens verbeterd kan worden.
De Faculteit vindt het belangrijk dat de zaken die spelen onder studenten ook duidelijk worden op bestuurlijk niveau.

Veel studenten zijn zich er momenteel niet van bewust dat de ‘klachten’ die zij hebben over het onderwijs ook daadwerkelijk kunnen worden omgezet tot de verbetering daarvan. Hiervoor heeft de faculteit de zogenaamde inspraak- en medezeggenschapsorganen.
In deze organen zitten studentvertegenwoordigers die zich hard maken voor de onderwijsgerelateerde zaken.

Om op de hoogte te zijn van wat er speelt is het belangrijk dat studenten input leveren aan deze studentvertegenwoordigers.
In het onderstaande zal in het kort worden uitgelegd via welke weg jij als student je opmerkingen en eventuele klachten over het onderwijs kenbaar kunt maken aan deze vertegenwoordigers.


Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (hierna te noemen: OLC) bestaat uit 3 stafleden van de faculteit en 3 studenten Archeologie. De voornaamste taken van de OLC zijn:

  • Advies uitbrengen over de Onderwijs- en Examenregeling (het OER)
  • Het jaarlijks beoordelen of het OER ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
  • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (Onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studieadvies, studiebegeleiding, vakinhoud, tentaminering etc.)

Wanneer jij als student van mening bent dat één van bovenstaande punten niet tot uiting komt in het onderwijs is het belangrijk de studentleden van de OLC hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen deze opmerkingen vervolgens in de maandelijkse vergadering bespreken en waar gewenst ook actie ondernemen.

De OLC zal altijd feedback geven wanneer studenten een probleem aankaarten en duidelijk maken wat de actie is die zij gaan ondernemen.
Voor meer informatie over het evaluatiesysteem en kwaliteitszorg: http://archeologie.leidenuniv.nl/onderwijs/kwaliteitszorg/.

Lees meer over de Opleidingscommissie, de zittende leden, en hun bereikbaarheid.

Faculteitsraad

Naast de Opleidingscommissie zijn er ook studenten vertegenwoordigd in de Faculteitsraad (hierna te noemen: FR).

De FR opereert op een andere manier dan de OLC. Allereerst hebben zij naast een adviserende rol aan de Faculteit, ook inspraak in sommige beslissingen, waaronder de begroting. Zij houden zich dus niet alleen bezig met onderwijs, maar eigenlijk met alle zaken die met de Faculteit te maken hebben.

De studentleden van de FR zijn vaak iets minder zichtbaar dan de OLC leden, maar zijn echter altijd benaderbaar met vragen, opmerkingen of klachten van studenten. De studentvertegenwoordigers in de FR zijn te breiken via Student.fr[a]arch.leidenuniv.nl

Samenstelling van de Faculteitsraad (2014-2015):

* Dr. A. (Alexander) Geurds (voorzitter)
* Mw. Anne van Duijvenbode PhD candidate 
* Suzan van de Velde (studentlid)
* Roos Vlaskamp (studentlid)

Assessor

Ook in het bestuur van de Faculteit, waar uiteindelijk alle beslissingen definitief genomen worden, is een studentvertegenwoordiger werkzaam: de assessor. De assessor draagt er zorg voor dat de stem van studenten wordt gehoord in de bestuursvergaderingen. Dit doet hij/zij in overleg met verschillende organen, waaronder de OLC en FR, maar ook assessoren van de andere faculteiten (LAssO), studievereniging L.A.S. Terra en uiteraard de studenten zelf.

Mocht het zo zijn dat een student vragen/klachten/opmerkingen heeft over het onderwijs of de faculteit in het algemeen en merkt dat hij of zij geen gehoor krijgt bij de OLC of de FR, dan kan de student contact opnemen met de assessor.
Ook voor dringende punten is de assessor bereikbaar: in tegenstelling tot de OLC en FR die vaak één keer per maand bijeen komen is de assessor wekelijks bezig met zijn taken en kan dus vaak sneller actie ondernemen.

Assessor voor het studiejaar 2014-2015:

Carlo Manuels 
assessor@arch.leidenuniv.nl 
Einsteinweg 2 
kamer 2.13
Spreekuur: vrijdag, 12.00-14.00 uur Enquêtes en Cohortevaluaties

Naast de directe benadering die je naar bovenstaande personen kunt maken gaan de OLC en assessor ook zelf op zoek naar informatie van studenten gerelateerd aan het onderwijs. Een belangrijk middel hiervoor zijn de enquêtes die iedere student weleens langs heeft zien komen. De OLC krijgt deze enquêtes binnen en evalueert ze, waarna een advies wordt uitgebracht aan de desbetreffende docent.

Daarnaast worden aan het einde van ieder semester Cohortevaluaties georganiseerd waar de studentvertegenwoordigers in overleg gaan met alle studenten van een studiejaar om het onderwijs van de afgelopen 2 blokken te evalueren.
De resultaten die daaruit volgen worden gebruikt voor de vorming van het daarop volgende studiejaar. Tevens worden tijdens de Cohortevaluaties de resultaten van de enquêtes en daaruit volgende actiepunten besproken.

Om een goed beeld te krijgen van de mening van studenten is het belangrijk dat enquêtes bewust en door alle studenten worden ingevuld. Wanneer dit niet gebeurt ontstaat namelijk een vertekend beeld van de algemene opinie en zijn de resultaten onbruikbaar. Ditzelfde geldt voor de aanwezigheid bij de Cohortevaluaties. 

Panelgesprekken

Om het contact tussen OLC en de studenten te versterken worden regelmatig zogenaamde Panelgesprekken georganiseerd. Deze gesprekken behandelen een specifiek thema waarvoor, indien nodig, een specifieke doelgroep wordt uitgenodigd.

Door het voeren van deze gesprekken kunnen op korte termijn problemen worden opgelost. Daarnaast dienen ze om de mening van studenten te peilen over onderwerpen die in de andere bijeenkomsten niet of nauwelijks worden besproken.
Hierbij valt te denken aan onderwerpen als studentvoorzieningen, de universiteitsbibliotheek, extra-curriculaire mogelijkheden, mentoraat/tutoraat, de samenstelling van nieuwe onderwijsonderdelen, etc.

Het eerste Panelgesprek vond plaats met deelnemers van de minor Human Osteoarchaeology. Er werd gebrainstormd over de inrichting van een nieuwe masterspecialisatie Human Bones Studies (het tegenwoordige Human Osteology and Funerary Archaeology).
De mening van de studenten is vervolgens meegenomen in het samenstellen van het uiteindelijke programma.

Via e-mail en de nieuwsbrief zullen volgende Panelgesprekken worden aangekondigd.
Bij de Panelgesprekken zijn naast de studentleden van de OLC ook de assessor en de studieadviseur aanwezig.

Verslaglegging gehouden Panelgesprekken:
- Human Bones Studies: brief en notulen
 
- 19 april 2011: Panelgesprek Honours College

Laatst Gewijzigd: 01-06-2017